ข้อมูลนักเรียน

จำแนกตามชั้น เพศ

จำแนกตามชั้น รายโรงเรียน

จำแนกตามชั้น เพศ รายโรงเรียน

จำแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนขนาดเล็กจำแนกตามนร.

โรงเรียนขยายโอกาสจำแนกตามนร.

นักเรียนด้อยโอกาส

นักเรียนจำแนกตามอายุ เพศ ชั้น

นักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง

นักเรียนอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเกิน 3 กม.

นักเรียนจบชั้น ป.6 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ

นักเรียนจบชั้น ม.3 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ

นักเรียนจบชั้น ม.6 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ

สัดส่วน นร. จำแนกตามระดับชั้น