จำนวนโรงเรียน / สาขา

214 / 3

ปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียน

27,739

ปีการศึกษา 2564

จำนวนห้องเรียน

2,038

ปีการศึกษา 2564

จำนวนผู้บริหาร/ครู

0

10 มิ.ย. 2564

นักเรียนจำแนกตามเพศ

14,293

ชาย 51.53%

13,446

หญิง 48.47%

ผู้บริหาร/ครู จำแนกตามเพศ

0

ชาย 0.00%

0

หญิง 100.00%

0

สายบริหาร 0.00%

0

สายผู้สอน 100.00%

จำนวนโรงเรียนในสังกัด จำแนกตามอำเภอ

# ชื่ออำเภอ รร.หลัก รร.สาขา รร.ประถม รร.ขยายโอกาส เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ
1 กุดข้าวปุ้น 29 0 24 5 23 6 0 0
2 เขมราฐ 40 0 24 16 14 25 1 0
3 ตระการพืชผล 89 1 77 13 69 20 1 0
4 โพธิ์ไทร 33 2 27 8 22 12 1 0
5 นาตาล 23 0 16 7 13 10 0 0
214 3 168 49 141 73 3 0

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2564 กับปี พ.ศ. 2563

# ปีการศึกษา Thai Eng Mat Science MD
ป.6 2563 51.63 34.36 26.21 34.60 36.70
2562 45.82 27.98 28.92 32.25 33.74
ผล 5.81 6.38 -2.71 2.35 2.96
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
ม.3 2563 49.88 27.58 20.03 27.23 31.18
2562 51.25 27.95 21.30 28.71 32.30
ผล -1.37 -0.37 -1.27 -1.48 -1.12
ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง
บุคลากรในสำนักงาน

ผู้บริหาร 0.00%
0.00%

ศึกษานิเทศ 0.00%
0.00%

บุคลากรทางการศึกษาอื่น 0.00%
0.00%

ลูกจ้างประจำ 0.00%
0.00%

ลูกจ้างชั่วคราว 0.00%
0.00%

กราฟแสดงจำนวนนักเรียน

จำแนกตามชั้นเรียน

พิกัดโรงเรียนในสังกัด