จำนวนโรงเรียน / สาขา

214 / 3

ปีการศึกษา 2563

จำนวนนักเรียน

27,961

ปีการศึกษา 2563

จำนวนห้องเรียน

2,094

ปีการศึกษา 2563

จำนวนผู้บริหาร/ครู

0

10 มิ.ย. 2563

นักเรียนจำแนกตามเพศ

14,405

ชาย 51.52%

13,556

หญิง 48.48%

ผู้บริหาร/ครู จำแนกตามเพศ

0

ชาย 0.00%

0

หญิง 100.00%

0

สายบริหาร 0.00%

0

สายผู้สอน 100.00%

จำนวนโรงเรียนในสังกัด จำแนกตามอำเภอ

# ชื่ออำเภอ รร.หลัก รร.สาขา รร.ประถม รร.ขยายโอกาส เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ
1 กุดข้าวปุ้น 29 0 24 5 19 10 0 0
2 เขมราฐ 40 0 24 16 14 25 1 0
3 ตระการพืชผล 89 1 77 13 66 23 1 0
4 โพธิ์ไทร 33 2 27 8 21 13 1 0
5 นาตาล 23 0 16 7 13 10 0 0
214 3 168 49 133 81 3 0

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2563 กับปี พ.ศ. 2562

# ปีการศึกษา Thai Eng Mat Science MD
ป.6 2561 51.44 31.92 32.44 36.95 38.19
2560 41.99 29.33 31.77 36.49 34.90
ผล 9.45 2.59 0.67 0.46 3.29
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
ม.3 2561 49.13 25.40 24.48 33.62 33.16
2560 43.53 26.53 20.41 29.08 29.89
ผล 5.6 -1.13 4.07 4.54 3.27
เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
บุคลากรในสำนักงาน

ผู้บริหาร 0.00%
0.00%

ศึกษานิเทศ 0.00%
0.00%

บุคลากรทางการศึกษาอื่น 0.00%
0.00%

ลูกจ้างประจำ 0.00%
0.00%

ลูกจ้างชั่วคราว 0.00%
0.00%

กราฟแสดงจำนวนนักเรียน

จำแนกตามชั้นเรียน